Redaktor i Gjuhës Shqipe

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Redaktimi i materialeve nga gjuha origjinale në gjuhën shqipe;
Korrektimin dhe redaktimin e versionit final të përkthimit;
Respektimi i afateve.

Kualifikimi profesional:

Diplomë Universitare në Gjuhësi.

Eksperienca profesionale:

Të ketë përvojë prej jo më pak se tre vjetësh.

Aftësi profesionale:

Njohja e gjuhëve të tjerë të huaja përbën avantazh;
Njohuri shumë të mira të programeve Microsoft Office;
Aftësi shumë të mira komunikuese;
Aftësi për të punuar nën presion.

Të gjitha CV-të tuaja mund t’i dërgjoni në adresen hr@tring.tv. Vetëm kandidatët të cilët i përmbushin kriteret do të kontaktohen.